Showing 21-24 of 24 items.


已知函数是定义在上的奇函数,当时,,那么的值为

A.2                         B.                 

C.0                           D.
已知函数,下面结论错误的是

(A)函数的最小正周期为           (B)函数在区间上是增函数

(C)函数的图象关于直线x=0对称      (D)函数是奇函数
已知点在由不等式组确定的平面区域内,为坐标原点,

,则的最大值是  ▲  
等比数列的首项为,项数是偶数,所有的奇数项之和为,所有的偶数项之和为

则这个等比数列的项数为 

(A)         (B)           (C)         (D)